Årsmøte

Info om årsmøte/innkalling

Styret i Raseklubben for Portugisisk Vannhund inviterer herved til årsmøte lørdag 24 juni 2017, kl. 12.00. Årmøtet avholdes på Valhalla helsesenter, Marviksveien 20, Kristiansand.

Årsmøtedatoen skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:

  • -  Dagsorden
  • -  Årsberetning
  • -  Regnskap med revisors beretning
  • -  Budsjett for neste år
  • -  Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
  • -  Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med-lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 

Alle medlemmer oppfordres til å sende inn forslag på kandidater til valget og saker man ønsker å ta opp på årsmøte. Fristen for dette er 20. mai, 5 uker i forkant.

Forslag til kandidater til valget sendes til: valg@portugisisk-vannhund.no


§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 

Forslag til saker sendes til: post@portugisisk-vannhund.no


Det minnes også om at innkalling vil bli sendt alle medlemmene senest 3. juni (3 uker i forkant) . Det er foreløpig ikke avgjort hvor årsmøte skal holdes, og i følge lovene må ikke stedet bekjentgjøres 8 uker i forkant. Sted for årsmøte vil dermed bli opplyst om i innkallingen.

HER finner du tidligere innkallinger, referater og andre dokumenter.

Følgende verv er på valg:

Styret:

Leder                  2 år
Nestleder            1 år
Styremedlem       2 år
Styremedlem       1 år
Styremedlem       1 år
Varamedlem        1 år
Varamedlem        1 år

Valgkomite:
Leder                  2 år
Medlem               1 år
Medlem               1 år
Varamedlem        1 år

REVISOR:             2 år     
VARAREVISOR:     2 år

Vannkomite:
Medlem
Medlem              
Medlem              
Medlem              
Medlem