Årsmøte 2019

 

Tid: Lørdag 16. mars 2019 kl 18.00

Sted: Kristiansand, Anicura Dyreklinikk i nærheten av Sørlandshallen.

Årsmøte i Raseklubben for Portugisisk Vannhund avholdes lørdag 16. mars 2019 kl 18.00, i Anicura Dyreklinikks lokaler, i forbindelse med NKK-utstilling i Sørlandshallen i Kristiansand 16.-17. mars 2019.


Saksliste og sakspapirer til årsmøtet vil bli lagt ut på klubbens hjemmesider minst to uker i forkant av årsmøtet, i tråd med klubbens lover.


Ellers gjelder følgende fra lovverket:

Fra § 3.2.

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Slike forhåndsstemmer skal ligge i egen konvolutt uten påskrift. Denne legges i konvolutt merket med «forhåndsstemme» og medlemmets navn og adresse og sendes klubbens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet/ klubben i hende senest 1 uke før Årsmøte og åpnes av årsmøtets valgte tellekorps


Fra § 3.3.

-        Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

-        Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.


Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til post@portugisisk-vannhund.no


Forslag på kandidater til valg sendes valgkomiteen valg@portugisisk-vannhund.no


Påmelding: Av praktiske årsaker ber vi om påmelding til årsmøtet innen 02.03.2019, på samme mailadresse som for saker.

Det vises ellers til raseklubbens lover: http://portugisisk-vannhund.no/om-raseklubben

Vi håper at mange har anledning til å møte på årsmøtet.

Hilsen

Styret for RPVH

Tilleggsinfo vedr Årsmøte i RPVH

Det vises til tidligere utlagt informasjon på hjemmesiden vedr. Årsmøte i RPVH 16. mars 2019 kl. 18 i AniCuras lokaler ved Travparken/Sørlandssenteret, Kristiansand.

Valg

-          Hvilke verv er på valg i styret?

Sittende:

o   Styreleder 1 år igjen, ikke på valg

o   Styremedlem, 1 år igjen, ikke på valg

 

På valg:

o   Nestleder 2 år

o   To styremedlemmer for 2 år

o   To varamedlemmer for 1 år

 

På valg:

·         Revisor 2 år

·         Vararevisor 1 år

 

-          Valgkomiteen

o   Leder 1 år igjen, ikke på valg

o   Det skal velges 2 medlemmer for ett år

o   Det skal velges 1 vararepresentant for ett år

Forhåndsstemmer

Forhåndsstemmer må være tydelig på hvilke personer man stemmer på til de ulike vervene. Forhåndsstemmer gjelder kun til personvalg og ikke andre saker i årsmøtet. Se ellers orientering om forhåndsstemmer i tidligere info.

Forslag til kandidater

Forslag til kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Vi ber om at kandidater som foreslås, er spurt og har gitt sitt samtykke til at de foreslås. Forslag sendes valg@portugisisk-vannhund.no

 

Påmelding


Det er påmelding til årsmøtet, slik at en bedre kan beregne en enkel bevertning og romkapasitet.

Hilsen Styret RPVH

HER finner du tidligere innkallinger, referater og andre dokumenter.