Årsmøte 2019

 

Tid: Lørdag 16. mars 2019 kl 18.00

Sted: Kristiansand, Anicura Dyreklinikk i nærheten av Sørlandshallen.

Vi minner om årsmøte i Raseklubben for Portugisisk Vannhund lørdag 16.mars kl 18.00 i AniCuras lokaler ved Travparken i Sørlandsparken, Kristiansand.

Revisjonsberetning vil bli lagt ut så snart den foreligger.

For de som ønsker å benytte seg av muligheten som lovene gir for forhåndsstemmer, er det også lagt ut en stemmeseddel til dette bruk. Det er viktig at denne sendes inn på korrekt måte for at den skal bli godkjent.Se mer om dette på stemmeseddelen.

Da ønsker vi velkommen til Årsmøte og håper mange har anledning til å møte.

LInk til  innkalling Årsmote_2019.pdf
Link til stemmeseddel for forhåndsstemming stemmeseddel_2019.pdf
L
ink til Regnskap 2018  resultatregnskap_rpvh_2018__003_.pdf
Link til balanse 2018  balanse_rpvh_2018__003_.pdf

 

Vennlig hilsen

styret i RPVH

Årsmøte i Raseklubben for Portugisisk Vannhund avholdes lørdag 16. mars 2019 kl 18.00, i Anicura Dyreklinikks lokaler, i forbindelse med NKK-utstilling i Sørlandshallen i Kristiansand 16.-17. mars 2019.


Saksliste og sakspapirer til årsmøtet vil bli lagt ut på klubbens hjemmesider minst to uker i forkant av årsmøtet, i tråd med klubbens lover.


Ellers gjelder følgende fra lovverket:

Fra § 3.2.

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Slike forhåndsstemmer skal ligge i egen konvolutt uten påskrift. Denne legges i konvolutt merket med «forhåndsstemme» og medlemmets navn og adresse og sendes klubbens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet/ klubben i hende senest 1 uke før Årsmøte og åpnes av årsmøtets valgte tellekorps


Fra § 3.3.

-        Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

-        Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.


Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til post@portugisisk-vannhund.no


Forslag på kandidater til valg sendes valgkomiteen valg@portugisisk-vannhund.no


Påmelding: Av praktiske årsaker ber vi om påmelding til årsmøtet innen 02.03.2019, på samme mailadresse som for saker.

Det vises ellers til raseklubbens lover: http://portugisisk-vannhund.no/om-raseklubben

Vi håper at mange har anledning til å møte på årsmøtet.

Hilsen

Styret for RPVH

Tilleggsinfo vedr Årsmøte i RPVH

Det vises til tidligere utlagt informasjon på hjemmesiden vedr. Årsmøte i RPVH 16. mars 2019 kl. 18 i AniCuras lokaler ved Travparken/Sørlandssenteret, Kristiansand.

Valg

-          Hvilke verv er på valg i styret?

Sittende:

o   Styreleder 1 år igjen, ikke på valg

o   Styremedlem, 1 år igjen, ikke på valg

 

På valg:

o   Nestleder 2 år

o   To styremedlemmer for 2 år

o   To varamedlemmer for 1 år

 

På valg:

·         Revisor 2 år

·         Vararevisor 1 år

 

-          Valgkomiteen

o   Leder 1 år igjen, ikke på valg

o   Det skal velges 2 medlemmer for ett år

o   Det skal velges 1 vararepresentant for ett år

Forhåndsstemmer

Forhåndsstemmer må være tydelig på hvilke personer man stemmer på til de ulike vervene. Forhåndsstemmer gjelder kun til personvalg og ikke andre saker i årsmøtet. Se ellers orientering om forhåndsstemmer i tidligere info.

Forslag til kandidater

Forslag til kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Vi ber om at kandidater som foreslås, er spurt og har gitt sitt samtykke til at de foreslås. Forslag sendes valg@portugisisk-vannhund.no

 

Påmelding


Det er påmelding til årsmøtet, slik at en bedre kan beregne en enkel bevertning og romkapasitet.

Hilsen Styret RPVH

HER finner du tidligere innkallinger, referater og andre dokumenter.